เริ่มต้นใช้งาน Photoshop CS6

บทความจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับด้วยกัน ได้แก่ ระดับพื้นฐาน (basic) ระดับกลาง หรือ เริ่มพอจะรู้เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป และการใช้งานเครื่องมือของโปรแกรม Photoshop CS6 ขึ้นมาบ้างแล้ว (intermediate) ในระดับนี้จะเป็นวิธีการใช้งานเชิงประยุกต์มากขึ้น และส่วนสุดท้ายคือ ขั้นสูง (advance) เป็นเทคนิคการใช้งานเฉพาะด้านสำหรับเทคนิคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

[…]