พื้นฐานการออกแบบเว็บไซต์

อินเตอร์เน็ต (Internet)??เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งรวมเอาเครือข่ายย่อยเป็นจำนวนมากต่อเชื่อมภายใต้มาตรฐานเดียวกันจนเป็น เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ทำให้ทั่วโลกเชื่อมโยงกัน เป็นเครือข่ายเดียวกันได้ในแพลตฟอร์มของ เวิลด์?ไวด์?เว็บ (World Wide Web)

ลักษณะของเวิล์ด?ไวด์?เว็บ?(World Wide Web)
????????????????เวิล์ด?ไวด์?เว็บ (World Wide Web ? www)??หรือเรียกย่อ ๆ ว่า??เว็บ (web)??เป็นอินเตอร์เน็ตชนิดหนึ่ง ที่อยู่ในรูปแบบของกราฟิกและมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้วยข้อความ (Text)?ภาพ?(Graphic)??เสีย (Sound)?และ ภาพเคลื่อนไหว (Movie)?เป็นต้นผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าไปในเว็บได้ง่าย และจะได้รับข้อมูลครบถ้วนปัจจุบัน ถ้าพูดถึงอินเตอร์เน็ต คนทั่วไปจะเข้าใจว่าหมายถึงเว็บ ทั้งที่จริงแล้วเว็บเป็นส่วนหนึ่งของอินเตอร์เน็ตเท่า นั้น

เว็บไซต์?(Website)??และเว็บเพจ?(Webpage)
????????????????เอกสารหรือส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ในเว็บ เรียกว่า เว็บเพจ?(Webpage)??หมายถึงเอกสารหนึ่งหน้า การใช้เว็บก็คือการเปิดอ่านหรือเปิดใช้เว็บแต่ละหน้านั่นเอง??เว็บเพจอาจสร้างขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์??เช่น?HTML, ASP, PHP, JAVA?ฯลฯ
เมื่อนำเว็บเพจหลาย ๆ หน้ามารวมกัน และระบุอยู่ในอินเตอร์เน็ต??หรือ ยูอาร์แอล(Uniform Resource Locator ? URL)??ให้กับเว็บเพจกลุ่มนั้นจะเรียกว่า??เว็บไซต์ (Web Site)
เมื่อเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาจะพบกับหน้าแรกของเว็บไซต์? ?ซึ่งเรียกว่าโฮมเพจ?(Homepage)? ?ซึ่งเป็นหน้าที่ สำคัญที่สุดและเป็นหน้าที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจและเว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บเบราเซอร์?(Web Browser)
????????????????เว็บเบราเซอร์?(Web Browser)??คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับเปิดเว็บเพจหรือ รับส่งข้อมูลตามที่เครื่องลูกข่ายร้องขอเมื่อเราเปิดเข้าสู่อินเตอร์เน็ต??เว็บเบราเซอร์ที่ได้รับความนิยมปัจจุบันมีหลายโปรแกรม??เช่น? Microsoft Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox,?และ?Opera

 

ภาษา? HTML
ภาษา? HTML??ย่อมาจากคำว่า? Hypertext Markup Language??เป็นภาษาที่ใช้สำหรับสร้างเว็บเพจ??โดยจะได้รับการแปลหรือการแสดงผลโดยเว็บ?เบราเซอร์ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งข้อความ??ภาพ??และเสียง และภาพเคลื่อนไหว

การสร้างเวบเพจด้วยภาษา?HTML?ใช้โปรแกรมประมวลผลคำทั่วไป เช่น?WordpadNotepad?และ?MS-word?เป็นต้น โดยปกติจะนิยมใช้โปรแกรม?Notepad?ซึ่งมาพร้อมกับปฏิบัติการวินโดวส์ ทำให้ใช้งานและแก้ไขงานสะดวก

รูปแบบโครงสร้างภาษา?HTML?ประกอบด้วย ส่วนเริ่มต้นของคำสั่ง เรียก?Tag?เปิด และส่วนจบของคำสั่ง เรียก?Tag?ปิด โดย?Tag?ปิด จะมีเครื่องหมาย?Slash??(?/ )

1 thought on “พื้นฐานการออกแบบเว็บไซต์

Comments are closed.